شرکت سروش‌رشد از بدو تأسیس ، باتوجه به شرایط و امکانات ، از جمله نیازهای تغذیه‌ای طیور ، انواع و قیمت مواد قابل دسترس برای تولید دان و غیره ، اقدام به تولید فرمولهای متفاوتی از کنسانتره نموده است. یکی از این فرمولها، کنسانتره‌ای است که برای تولید دان در کارخانه‌های دان‌سازی مورد استفاده قرار می‌گیرد .

از آنجا که تعدادی از مرغداران همواره تمایل به استفاده از فرمول نامبرده شده برای ساخت دان در مرغداریها را نیز داشته‌اند و از طرف دیگر، باتوجه به تغییرات دائمی قیمت مواد اولیه، شرکت سروش‌رشد را بر آن داشت که کنسانتره فوق را با تغییراتی که قابل استفاده توسط مرغداران برای ساخت دان در مرغداری باشد را تولید و بنام کنسانتره  گوشتی 5 درصد مولتی . پی . ام. در اختیار آنان قرار دهد .

مسلماً وجود تنوع در تولیدات شرکت سروش‌رشد، امکان بیشتری را برای مرغداران فراهم خواهد آورد تا بتوانند مناسب‌ترین نوع کنسانتره را باتوجه به سایر عوامل دخیل در ساخت دان انتخاب و به مصرف برسانند .

توضیح اینکه با انتخاب کنسانتره گوشتی 5 درصد مولتی . پی . ام ، نیاز به افزودن کربنات و یا صدف نیز در فرمول دان وجود نخواهد داشت .

1386/11/16