کنسانتره گوشتی 2.5 درصد با بهره گیری از تجربه بیش از یک دهه شرکت سروش رشد بعنوان اولین تولید کننده کنسانتره طیور در ایران و برای دست یابی به حداکثر توان بهره وری و پتانسیل نژادها تهیه شده است.

ین کنسانتره با یک فرمول و برای تولید خوراک مرغ گوشتی در مرغداریها و یا کارخانجات تولید خوراک طیور میتواند مورد استفاده قرار گیرد. برای دستیابی به حداکثر توان بازدهی و با حداقل هزینه، توصیه میشود که در هفته اول پرورش از خوراک آغازین ( سوپر استارتر) شرکت آریا دان رشد و به مقدار 200 گرم برای هر جوجه استفاده شده و در ادامه فرمول های پیش دان، میان دان و پایان دان با استفاده از این کنسانتره تهیه شوند.

این کنسانتره در کیسه های 25 کیلویی عرضه میشود و مقدار مصرف آن 25 کیلوگرم در تن خوراک است.