کنسانتره های تولیدی شرکت سروش رشد فاقد آنتی کوکسیدیال بوده و مرغدار باید با توجه به نظر دامپزشک فارم، نوع، مقدار و زمان مصرف، آن را به خوراک اضافه کند. در زمان استفاده از کنسانتره های شرکت سروش رشد با جیره های پیشنهادی این شرکت نیازی به افزودن تک ویتامین ها در خوراک نبوده و در صورت هر گونه سوالی در رابطه با نحوه استفاده از محصولات این شرکت مرغداران عزیز می توانند با بخش علمی تماس بگیرند.