خیر ، در تمامی مکمل‌ها و انواع کنسانتره‌های طیور شرکت سروش رشد مقدار ویتامین‌ها و مواد معدنی براساس آخرین اطلاعات علمی تنظیم شده و لذا با استفاده از این مکمل‌ها دیگر نیازی به اضافه نمودن مکمل تک ویتامینه و یا پرمیکس‌های معدنی وجود ندارد.