کنسانتره‌های طیور 3، 5 و 2.5 درصد و مکمل‌های ویتامینه – معدنی تا شش ماه بعد از تولید و آمونزیم تا دو سال بعد از تاریخ تولید قابل مصرف میباشند . اگرچه آمونزیم بعد از دو سال و حتی پس از ایجاد چسبندگی نیز خواص خود را از دست نداده و قابل مصرف می‌باشد .