بلی ، تمامی کنسانتره‌های تولیدی این شرکت دارای مقادیر کافی از ماده Mycofix plus می‌باشند که می‌تواند باعث محافظت گله در برابر اثرات زیان آور مایکوتوکسین‌ها شود . لذا توصیه اکید می‌شود که از مصرف مواد مشابه که دارای خواص خنثی‌کنندگی مایکوتوکسین‌ها می‌باشند در خوراک خودداری شود.