خیر – تغذیه گله با استفاده از کنسانتره نوع 1 می بایستی حداقل تا سن 25 روزگی ادامه داشته باشد.