جیره‌های پیشنهادی شرکت سروش رشد به گونه‌ای تنظیم شده است که بتواند در اکثر مناطق اقلیمی و شرایط پرورش و نگهداری متفاوت، نیازهای تغذیه‌ای آمیخته‌های تجاری کشور را برآورده نماید ضمن آنکه از نظر اقتصادی مقرون به صرفه و بیشترین عملکرد را در گله نیز به همراه داشته باشد . مرغداران عزیز درصورت دسترسی به نهاده‌ها و مواد خوراکی که در جیره‌های پیشنهادی ذکری از آنها نشده است ، می‌توانند با کارشناسان شرکت تماس حاصل و با آنان در مورد میزان استفاده از این مواد مشاوره نمایند .