به علت وجود طیف وسیعتر از مواد اولیه قابل مصرف در گله‌های تخمگذار و همچنین ارتباط تنگاتنگ مشخصات جیره مصرفی با سن ، میزان تولید ، وزن تخم مرغ و میزان مصرف دان گله عملاً ارائه یک یا چند فرمول پیشنهادی امکان پذیر نمی‌باشد . در این راستا کارشناسان شرکت سروش رشد بعد از دریافت اطلاعات کامل از گله و مواد اولیه قابل دسترس برای تولید خوراک و قیمت آنها ، فرمول خوراک را تنظیم و در اختیار مرغداران قرار خواهند داد .