خیر ، ترکیبات بکار رفته در آمونزیم به‌گونه ‌ایست که درصورت مصرف آن بوسیله پرنده هیچگونه علائم مسمومیت ایجاد نمی‌شود .