خیر، میزان مصرف کنسانتره های 3 درصد طی یک دوره پرورش 30 کیلوگرم به ازای هر تن خوراک، کنسانتره های 5 درصد 50 کیلوگرم به ازای هر تن خوراک، میزان مصرف کنسانتره 2.5 درصد 25 کیلوگرم به ازای هر تن خوراک و میزان مصرف کنسانتره 2.5 درصد جدید از 35 کیلوگرم در ابتدای دوره پرورش تا 20 کیلوگرم در انتهای دوره پرورش برای هر یک تن خوراک می باشد. هرگونه کاهش یا افزایش میزان مصرف کنسانتره خارج از نسبت فوق الذکر و در هر مقطعی از دوره پرورش یا تولید باعث ایجاد مشکلات حاد در گله خواهد شد.