آمونیاک گازی است که در اثر تخمیرآنزیمی مواد ازته فضولات و بویژه اوره و توسط آنزیمی که از میکروارگانیزهای موجود در بستر ترشح می شود، در سالن های مرغداری ایجاد میشود.

در سالن های مرغداری گاز آمونیاک یکی از علل اصلی شروع و یا تشدید بیماریهای تنفسی، کلی باسیلوز و متعاقباً تشدید آسیت و افزایش تلفات میباشد.

عوامل مستعد کننده بروز بیماریهای تنفسی

الف- وجود گاز آمونیاک در سالن . گاز آمونیاک سبب از بین رفتن مژه های متحرک و ظریف مجاری تنفسی شده و لذا گرد و خاک و عوامل بیماریزا به آسانی وارد قسمت های عمقی دستگاه تنفس و کیسه های هوایی میشوند.

ب- میکربE.coli بستر نیزهمراه با سایر مواد بیماریزا به کیسه های هوایی نفوذ می کند .

ج- با ورودE.coli به دستگاه تنفس و کیسه های هوایی، کلی باسیلوز بروز کرده و در نهایت منجربه کاهش رشد، کاهش راندمان تبدیل غذایی، افزایش تلفات،افزایش مصرف آنتی بیوتیک و افزایش هزینه تولید میشود.

مدیریت بستر

مدیریت بستر در مرغداری، بستر مسئله ایی است که کمتر به آن توجه میشود. از آنجا که منشاء تولید گاز آمونیاک در مرغداری بستر میباشد بنابراین با اعمال مدیریت صحیح می توان تولید گاز آمونیاک از بستر را تا حدی کاهش داد، ولی با افزایش رطوبت سالن و بستر و آب ریزی ناشی از آب خوریها و غیره، امکان توقف تولید گازآمونیاک در هیچ شرایطی حتی با اعمال بهترین روش مدیریت نیز وجود ندارد.

رابطه درجه حرارت، رطوبت و تهویه با گاز آمونیاک

افزایش درجه حرارت و رطوبت سالن سبب افزایش تولید گاز آمونیاک میشود و در بیشتر موارد حتی با اعمال بهترین روش تهویه ، امکان خروج گاز آمونیاک ازسالن بطور کامل وجود ندارد.

درحال حاضر بهترین و موثرترین روش کنترل تولید گاز آمونیاک در سالنهای مرغداری علاوه بر مدیریت بستر و تهویه ، استفاده از مواد شیمیایی بی ضرری است که با پخش و اختلاط آن در سطح بستر، مانع از تولید گاز آمونیاک میشوند.

آمونزیم سروش رشد خنثی کننده گازآمونیاک در سالن های مرغداری

آمونزیم ترکیبی از چند ماده است که از نظر رده بندی جزو مواد شیمیایی کاملا” بی ضرر و بدون امکان ایجاد مسمومیت محسوب میشود .

آمونزیم و ترکیبات مشابه آن از سالهای بسیار دور در آمریکا و سایر کشورها، تولید و به عنوان ابزار مدیریتی موثر در جلوگیری از تولید گاز آمونیاک در صنعت طیور به مصرف می رسند.آمونزیم برای اولین بار در ایران توسط دکتر پزشکیان به صنعت طیور معرفی گردید .

آمونزیم بعد از آزمایشات متعدد فارمی و آزمایشگاهی بعنوان اولین ماده جلوگیری کننده از تولید گازآمونیاک درمرغداری، درسازمان دامپزشکی ثبت و از 3 سال قبل درشرکت سروش رشد تولید و در اختیار صنعت طیور ایران قرار گرفت.

مصرف آمونزیم علاوه برجلوگیری ازتولید گاز آمونیاک، دارای مزایایی به شرح زیرنیز میباشد.

الف- سبب کاهش اکثر اجرام بیماریزای موجود دربستر می شود .

ب- سبب از بین رفتن و یا کاهش انگل های بستر از جمله اووسیست های کوکسیدیوز می شود .

ج- با کاهش تولید گاز آمونیاک، نیاز به تهویه اضافی نیز وجود نداشته و لذا سبب صرفه جویی در انرژی برق وانرژی گرمایی و بویژه در زمستان نیز میشود.

یک روز قبل از جوجه ریزی، آمونزیم را باید با دست برروی پوشال سالن پخش کرد. حرکت جوجه ها در سطح پوشال سبب اختلاط کامل آمونزیم با پوشال شده و وجود آمونزیم در پوشال تا آخر دوره تولید، مانع از تولید گاز آمونیاک خواهد شد.

مقدار مصرف

با توجه به فصل، رطوبت، تهویه، درجه حرارت میانگین سالن و وضعیت بستر،2 تا 5 کیلوگرم برای 10 مترمربع سطح پوشال یا برای حدود 100 قطعه جوجه.

احتیاطات لازم

1- اگرچه آمونزیم ترکیبی کاملا” بی ضرر میباشد معهذا برای جلوگیری از بروز هرگونه حساسیت احتمالی، توصیه میشود که برای پخش آن از دستکش استفاده شود و از تماس مستقیم با پوست و چشم خودداری شود. در صورت تماس آمونزیم با پوست و چشم، باید محل تماس را با آب فراوان شستشو داد.

2- برای جلوگیری از اتلاف آمونزیم، از پاشیدن آن درآب خوریها و دان خوریها خودداری شود.

توجه

آمونزیم خوراکی نیست.

آمونزیم سمـــی نیســـت.

آمونزیم آنزیـــم نیســـت.

آمونزیم دارو نیست.

آمونزیم وسیله یا ابزار مدیریتی برای جلوگیری از تولید گاز آمونیاک از بستر مرغ در مرغداری ها می باشد.